Aikakapseli

  Sanomalehti kertoo aina ajankohtaisia asioita. Oppilaiden kanssa voi leikata irti lehden otsikkoja ja keksiä itse omia. Oppilaat voivat myös piirtää tai kirjoittaa otsikoiksi sillä hetkellä osaamiaan taitoja sekä sellaisia, jotka haluaisivat vielä oppia. Maailmalla ja omassa elämässä tapahtuneet asiat ja taidot suljetaan purkkiin, jonka avaamisajankohta sovitaan yhdessä. Purkit koristellaan ja niitä voidaan säilyttää luokassa. […]

Ammatit tutuiksi

  Etsikää sanomalehdestä eri ammattien kuvia. Liimatkaa yksi ammatti paperiarkille, ja pyydä lapsia luettelemaan sanoja, joita ammatista tulee mieleen. Opettaja kirjoittaa sanat kuvan viereen. Tehtävä tutustuttaa lapsia eri ammatteihin, ja pääsette keskustelemaan työtehtävistä. Pohtikaa, mitkä ovat lasten mielestä kiinnostavia ammatteja, mitkä taas tylsiä. Mahdollisuuksien mukaan voitte tehdä myöhemmin vierailuja eri työpaikoille.

Eettistä pohdintaa

  Kenen sairaanhoidosta tulisi säästää? Pitääkö valtion maksaa myös elintavoista johtuvien sairauksien hoito? Mitä ongelmia säästöistä voi seurata? Pohtikaa eettisiä kysymyksiä ja ottakaa huomioon eri näkökulmat. Asiaa voi tarkastella esimerkiksi taloudellisesta, eettisestä tai oikeudenmukaisesta näkökulmasta.  

Ennen ja nyt

  Tutkailkaa opettajan johdolla kansalliskirjaston vanhoja sanomalehtiä. Miltä sanomalehti ja kirjaimet ovat näyttäneet ennen? Miten ne eroavat nykyiseen lehteen sisällöltään ja ulkoasultaan? Voitte pohtia esimerkiksi kuvaamataiton tunnilla miltä tulevaisuuden sanomalehti tai sanomalehden kaltainen tiedotusväline näyttäisi.

Eri ikäkaudet

  Etsikää uutisia tai juttuja eri-ikäisistä ihmisistä. Millaisen kuvan eri ikäkausista saa? Vastaako se todellisuutta? Minkä ikäisestä saa käyttää sanaa vanhus? Milloin on hyvä mennä töihin, entä jäädä eläkkeelle? Voitte pohtia, mitkä asiat ovat tyypillisiä eri ikäkausille. Oppilaat voivat myös tehdä omille kartongeille oman elämänkaarensa leikaten ja liimaten.

Historian havinaa

  Käsitelkää jokin historiallinen tapahtuma kuvitteellisen uutisoinnin avulla. Itse tehdyssä lehdessä käsiteltyjä tapahtumia voisivat olla esimerkiksi maailmansodat, Suomen sisällissota, Amerikan sisällissota tai Ranskan vallankumous. Miettikää ja kirjoittakaa yhdessä ylös eri osapuolten nimet (esimerkiksi punaiset ja valkoiset tai pohjois- ja etelävaltiot). Luokka jakaantuu niin moneen ryhmään kuin tapahtumassa on ollut osapuolia. Ryhmät uutisoivat tapahtumasta oman osapuolensa […]

Juttua mä metsästän

  Varatkaa oppilaille oma sanomalehti. Kerratkaa yhdessä tunnin aluksi, mistä erilaisista juttutyypeistä lehti koostuu ja miettikää kunkin tarkoitusta. Oppilaat jakautuvat ryhmiin, joille on kullekin annettu oma juttutyyppi metsästettäväksi: uutinen, yleisönosastokirjoitus, mainos, sarjakuva, arvostelu jne. Ryhmät leikkaavat kaikki löytämänsä jutut talteen ja liimaavat ne kartongille. Oppilaat voivat vielä pohtia juttutyypin ominaisuuksia ja kirjoittaa ne kartongille juttujen […]

Keskustelua yrittämisestä

  Lehdestä löytyy paljon yrityksiä koskevia uutisia. Lukekaa eri alojen yrityksistä kertovia juttuja ja keskustelkaa yrittämisestä. Missä yrityksessä haluaisitte olla töissä? Jos ryhtyisitte itse yrittäjäksi, mille alalle? Millaisia ominaisuuksia yrittäjä tarvitsee? Millaisen kuvan media antaa eri aloista?

Kierrätyshaaste

  Haasta oppilaat toimimaan mahdollisimman ekologisesti viikon ajan: lajittelemaan jätteet, välttämään muovipusseja ja kertakäyttöisiä pakkauksia ja ottamaan bussin sijasta pyörän alle. Oppilaat voivat pitää päiväkirjaa tai kuvata ekologista elämää viikon varrelta. Viikon jälkeen kokemuksista keskustellaan ryhmissä ja jos jää aikaa, kootaan kuvia ja mietteitä esitykseen.

Kohderyhmäläisenä

  Jokainen valitsee lehdestä yhden tai kaksi mainosta. Tutkikaa, kenelle mainos on suunnattu? Millaiset ihmiset käyttävät mainostettua tuotetta? Millaisia mielikuvia mainos herättää ja miten? Keskustelkaa ryhmissä. Ryhmäkeskustelun jälkeen ryhmät kuvaavat tabletilla tai älypuhelimella itsensä mainoksen kohderyhmäläisenä (esimerkiksi perheelliset, eläkeläiset, keski-ikäiset miehet, flunssaiset) käyttämässä kyseistä tuotetta. Käyttäkää rohkeasti rekvisiittaa tai kuvankäsittelyä! Voitte jakaa kuvan esimerkiksi Instagramissa […]

Kuvainnollisia ilmauksia

  Selailkaa sanomalehteä ja katsokaa, löydättekö uutisotsikoista kuvainnollisia ilmauksia. Esimerkki: Hyttyskanta räjähti. Sopii esim. AI2-kurssille.

Kuvan tarina

  Jakautukaa ryhmiin. Kukin ryhmä saa muutaman lehden selailtavaksi. Tutkikaa lehdestä löytyviä uutiskuvia ja leikatkaa mielestänne parhaimmat irti. Kaikkien ryhmien kuvat sekoitetaan ja jaetaan uudestaan. Keskustelkaa ryhmissä, mitä kuvissa tapahtuu. Voisiko kuvan perusteella päätellä siihen liittyvän uutisen? Valitkaa ryhmässä yksi kuva, jonka tarinan kerrotte muulle luokalle tunnin lopuksi. Tehtävä sopii esimerkiksi äidinkielen tunnille.

Lehtipaja alakouluille

  Lehtipaja on valmis työskentelymetodi, joka toteutetaan luokassa. Luokka tekee lehtipajassa yhdessä sanomalehden. Jokainen oppilas saa oman ammatin, ja opettaja on luokan päätoimittaja. Työskentely tapahtuu ryhmissä. Pohjana on suosittu alakoulujen lehtipaja Aamulehdessä. Lehtipaja-aineistot sopivat parhaiten 3.–6.-luokkalaisille. Voit käyttää niitä myös soveltaen 1.–2.-luokkalaisille. Tutustu huolellisesti etukäteen lehtipaja-aineistoihin. Lehtipaja-aineistot Oppilaille on oma lehtipaja-aineisto. Voit tulostaa siitä oman […]

Lehtipaja esikouluun

  Lehtipaja on valmis työskentelymetodi, joka toteutetaan 2–4 toimintatuokiossa/aamupiirissä tai vastaavassa. Ryhmä valmistaa lehtipajassa Aamulehti junior -lehtiä. Lehden sivujen lähtökohtana ovat kiinnostavat kuvat, joista lapset pääsevät valitsemaan suosikkejaan. Tehtävässä kuvia piirretään myös itse. Menetelmä on alun perin tehty alakoululaisten käyttöön, ja tämä versio on muokattu siitä kokemusten pohjalta. Tutustu huolellisesti etukäteen lehtipaja-aineistoon. Lehtipaja-aineisto Opettajalle on […]

Liikennerata

  Askarrelkaa yhdessä liikennemerkkejä tai käyttäkää edellisen tehtävän merkkejä. Järjestäkää koulun pihalle rata, jossa on risteyksiä, mutkia ja kuvitteellisia vaaranpaikkoja. Opettaja asettelee liikennemerkit radan varrelle ja oppilaat pyöräilevät tai juoksevat radalla noudattaen liikennemerkkejä ja väistämisvelvollisuuksia. Merkin kohdalla oppilas voi lisäksi kerrata ja kertoa kyseisen liikennemerkin merkityksen.

Liikkuva netikettikysely

  Tehkää luokkaan tilaa niin, että oppilaat pääsevät kulkemaan esimerkiksi seinältä seinälle. Toiselle seinälle asetetaan punainen EI -kyltti ja toiselle vihreä KYLLÄ -kyltti. Ideana on liikkuva netikettikysely. Oppilaat asettuvat riviin luokan keskelle. Opettajalla on erilaisia internetissä toimimiseen ja tietoturvaan liittyviä väitteitä, joihin oppilaat vastaavat joko kyllä tai ei liikkumalla vastauksen mukaiselle seinälle. Tehtävä toimii sekä […]

Luokkatoimitus

  Kun oppilaat ovat tutustuneet erilaisiin juttutyyppeihin esimerkiksi Juttua mä metsästän- tehtävämme avulla, on aika tuottaa itse juttu! Osiot jaetaan ryhmille niin, että lopuksi luokan töistä kootaan kokonainen lehti. Lehden tekemiseen voi käyttää Aamulehden Blanco-sivuja, joita voi tilata tabloid-kokoisena tai tulostaa itse osoitteesta www.aamulehti.fi/koulumaailma.

Luvut järjestykseen

  Leikatkaa sanomalehdestä numeroita ja laittakaa ne suuruusjärjestykseen aikuisen johdolla esimerkiksi isolle kartongille. Taulun voi ripustaa luokan seinälle ja siitä voi tarkistaa miten päin luvut menivätkään. Onko miljardi isompi kuin sata tuhatta?

Markkinoiden paras

  Tutkikaa sanomalehden mainosten kieltä ja kerätkää tyypillisiä ilmaisuja taululle. Miten kuluttajia houkutellaan ostamaan tuote? Oletko itse joskus ostanut tuotteen mainoksen perusteella? Millainen on paras näkemäsi mainos? Miettikää myös, missä kaikkialle näette mainoksia. Puhuvatko mainokset aina totta?

Mediataitoblogi

  Monilukutaitoon kuuluu tiiviinä osana myös uudenlaisten tekstityyppien hallitseminen. Opettajana pystyt blogista helposti seuraamaan, mitä mediakasvatusta ja monilukutaitoon liittyvää koulussa on tehty. Samalla oppilaat saavat itse harjoitella turvallista julkaisemista ja esimerkiksi videon, erilaisten tekstien tai artikkeleiden tuottamista. Julkaiseminen on osa nykyajan tekstitaitoa, sillä internetissä liikkuessa tulee usein julkaisseeksi jotain – joskus jopa ajattelemattomasti. Sivun lukijat […]

Mitä eroa on sanomalehdellä ja Facebookilla?

  Lukekaa Anu Leena Koskisen kolumni ja keskustelkaa siitä, mitä olisi tapahtunut, jos toimittaja olisi julkaissut saamansa tiedon perehtymättä tarkemmin asiaan. Mitä asioita kannattaa harkita, ennen kuin uskoo tiedon todeksi? Onko olemassa luotettavia ja epäluotettavia lähteitä? Listatkaa lähteitä, joista saatu tieto kannattaa tarkistaa. Miksi näin on? Tehtävä harjoittaa kriittistä medialukutaitoa. Anuleenan kolumni 2.2.2015

Muista aina, liikenteessä…

  Miettikää yhdessä millaisia kulkusääntöjä koulussanne on. Saako käytävillä juosta? Ketä pitää väistää, ketä varoa? Löytyykö jyrkkiä mutkia tai alamäkiä? Pohtikaa, millaisia liikennemerkkejä voisi tarvita koulun sisätiloissa. Piirtäkää ja värittäkää hienot liikennemerkit ja kiinnittäkää ne oikeille paikoilleen koulussa. Muistakaa toki noudattaa merkkejä!

Näkyykö?

  Varatkaa jokaiselle oppilaalle heijastin. Katsokaa oppilaiden kanssa, mihin kohtaan heijastin on hyvä ripustaa, jotta se näkyy parhaiten. Voitte käyttää apuna pimeää luokkaa ja taskulamppuja. Vaihdelkaa heijastimen paikkoja!

Onko perää?

  Journalistin tulee aina tarkistaa tietonsa ja siksi sanomalehden jutut ovat faktoja. Mikäli vääriä tietoja päätyy lehteen, ne pitää Julkisen Sanan Neuvoston ohjeiden mukaisesti aina oikaista. Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun etsii tietoa googlaten? Käyvätkö millä tahansa sivulla esitetyt väitteet vaikkapa esitelmän taustatiedoiksi? Keskustelkaa lähdekritiikistä. Voitte käyttää taustatukena ja keskustelun avaajana esimerkiksi tämän kyselytutkimuksen […]

Paperikoiran taitteluohje

  On paljon hyviä tapoja kierrättää vanha sanomalehti. Ota luovuutesi käyttöön ja askartele siitä pieni koira. Se on samalla oiva hellehattu, joka sopii myös lastenkutsujen vieraille. Koristele koira mieleiseksesi väreillä, voit myös tuunata sille erikoiset korvat tai muita persoonallisia piirteitä. Ohjeet löydät tulostettavasta PDF-tiedostosta: Paperikoiran taitteluohje.

Sanomalehtihatut

  Kierrätetty sanomalehti taipuu myös juhla-asusteeksi. Askartele persoonalliset hatut juhlatilaisuuksiin tai arjen piristykseksi. Aamulehden hattuohjeet on opettanut tamperelainen taikuri Risto Pajunen. Ohjeet sopivat erityisen hyvin alaluokkalaisille ja esikoululaisille. Hattujen taittelu vaatii jonkin verran sorminäppäryyttä, joten päiväkoti-ikäisten kanssa kannattaa keskittyä valmiiden hattujen koristeluun. Tulostettavat ohjeet löydät PDF-tiedostosta: Sanomalehtihatut

Stereotypioita

  Jakautukaa ryhmiin ja keskustelkaa. Millaisena erilaiset ihmiset esitetään mediassa? Millaisista asioista uutisoidaan? Kerätkää kuvia, uutisia ja juttuja ja tutkikaa mitä ja miten eri ihmisistä kerrotaan. Millainen on median välittämä kuva esimerkiksi yritysjohtajista tai opiskelijoista? Voiko median perusteella kuvailla tyypillisen johtajan? Millaisia uutisia löydätte vanhoista ihmisistä? Voitte listata yhdessä tiettyjä stereotyyppeja. Entä millainen olisi epätyypillinen […]

Talouden hallintaa

  Etsikää sanomalehden ilmoituksista tarjouksia ja suunnitelkaa esimerkiksi viikon ruokalista neljälle hengelle tarjousten perusteella. Yrittäkää päästä mahdollisimman pieneen budjettiin ja katsokaa tunnin lopuksi, ketkä pääsivät pienimmällä budjetilla. Tehtävä sopii esimerkiksi yhteiskuntaopin tai matematiikan tunnille.

Tarinatehdas

  Tarinatehdas kestää kolme oppituntia, ja tarkemmat ohjeet löydät alla olevasta PDF-tiedostosta. Tämä tarina luodaan yhdessä oman luokan kanssa. Niin kuin oikeat kirjailijat, tarinaa valmistellaan huolella: keksitään ensin yhdessä henkilöhahmot ja mietitään, mihin tarina sijoittuu. Kun tarina on valmis, on mukavaa tutkia, mitä kaikkea alun perin ideoitua lopulta tarinaan päätyi. Tarinatehdas PDF Tarinatehdas- ohjeet on […]

Terveyden edistäjät

  Etsikää terveyteen ja terveelliseen elämäntapaan liittyviä uutisia ja mainoksia printtilehdestä tai esimerkiksi Aamulehden verkkosivuilta. Millaisia uutisia löydätte? Vaihtoehtoisesti opettaja voi pitää silmällä terveyteen liittyviä uutisia, joita voidaan käsitellä esimerkiksi terveystiedon tunnilla. Voitte etsiä esimerkiksi terveellisiä ja hyviä ruokareseptejä.

Tiedonhakukisa

  Tehtävä harjoittaa tiedonhakutaitoja ja lähdekritiikkiä. Mikäli oppilailla tulee eri vastauksia kysymyksiin, voidaan keskustella sivujen ja tiedon luotettavuudesta. Yrittäkää välttää Wikipedian käyttämistä. Voit itse keksiä kysymyksiä oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Montako asukasta on Kiinassa? Etsi viralliset eduskunnan sivut. Mitä lastenkirjoja Aino Havukainen ja Sami Toivonen ovat kirjoittaneet? Etsi kirjaston sivuilta lempikirjaasi. Onko kirja hyllyssä vai […]

Turvapaikka Suomesta

  Turvapaikanhakijoiden tilanne on ajankohtainen puheenaihe. Valitkaa kriisimaa, josta tulee Suomeen paljon turvapaikanhakijoita. Perehtykää kriisimaan tilanteeseen ja selvittäkää myös syitä kriisille. Mitkä syyt saavat turvapaikanhakijat lähtemään kotimaastaan? Luokan voi jakaa ryhmiin, jolloin jokainen ryhmä saa eri kriisimaan. Ryhmät tekevät lopuksi tiivistetyn esityksen lopulle ryhmälle kohdemaasta. Tietoa turvapaikanhakijoiden oloista voi etsiä esimerkiksi sanomalehtien artikkeleista. Irakilaisperheen tarinan voi […]

Tyylilajista toiseen

  Leikkikää tyylilajeilla: muokatkaa uutinen runoksi, reportaasi novelliksi, pääkirjoitus alueen murteelle tai puhekielelle. Esittäkää valmiit jutut tai laittakaa seinälle muiden nähtäväksi. Tuleeko alkuperäinen juttu ilmi? Muuttuiko jutun sävy ja onko se edelleen yhtä uskottava?

Uusiokäyttöä

  (esim. GE2): Miettikää tutuille arkipäivän esineille täysin uusia käyttötapoja. Miten esimerkiksi teflonpannua voisi käyttää uudelleen? Valitkaa ryhmissä yksi esine, jolle keksitte uuden käyttötarkoituksen. Tehkää yhden oppitunnin aikana Powerpoint -esitys tai juliste uusiokäytöstä.

Uutisankka

  Pohtikaa yhdessä, mikä on uutisankka? Mitä seurauksia sillä voi olla? Etsikää netistä esimerkkejä perättömistä uutisankoista ja keskustelkaa niiden lähteistä ja seurauksista. Tehtävä harjoittaa kriittistä medialukutaitoa.

Uutisen päätähti

  Jokainen oppilas saa olla etusivun päätähti! Pyydä oppilaita kertomaan viikon tapahtumista uutisten muodossa. Käyttäkää esim. A3-kokoista arkkia, johon mahtuu kuviakin. Tarkoituksena on tehdä lehden etusivu ja ottaa mallia päivän sanomalehdestä! Oppilaat saavat itse keksiä nimen lehdelle. Lehti voidaan tehdä myös kotityönä, jolloin vanhempia voi pyytää avustamaan. Lehdestä saa hauskan askartelun lisäksi tietoa myös oppilaan […]

Uutisia EU:sta

  YH4: Etsikää vuorotellen kotitehtävänä sanomalehdistä ja uutisista jokin Euroopan Unioniin liittyvä uutinen ja esitelkää se tunnin aluksi luokalle. Yrittäkää tiivistää uutisen sisältö muutamaan selkokieliseen lauseeseen. Voitte myös etsiä uutisaiheita kahdenkymmenen vuoden takaa, jolloin Suomi liittyi Euroopan Unioniin ja verrata uutisointia nykyiseen.

Uutisiin tutustumista

  Toimittajat saavat uutistoimistoilta sähkeitä tärkeistä tapahtumista. Suomen johtava uutistoimisto on Suomen Tietotoimisto (STT). Lisäksi he etsivät uutisten aiheita muista medioista ja kansainvälisiltä uutistoimistoilta. Tällaisia toimistoja ovat mm. Reuters, Agence-France Presse (AFP), Associated Press (AP).  Etsi sanomalehdestä tai Aamulehden verkkosivuilta uutinen, joka perustuu jonkin kansainvälisen uutistoimiston uutiseen. Tieto löytyy joko aivan uutisen alusta tai lopusta. […]

Vaikuttamaan

  Keskustelkaa oppilaiden kanssa, mitkä asiat heidän ympärillään ovat sellaisia, johon he toivoisivat muutosta? Mitä halutaan muuttaa ja miksi? Voitte katsoa, löytyykö oppilailta paljon samoja vastauksia. Jos löydätte jonkin yhteisen muutoskohteen, voitte miettiä, miten asiaan voisi vaikuttaa. Esimerkki: Koulun keinut ovat aina varattuja. Ratkaisu: Keinuvuorot. Tehtävässä pyritään tuomaan esille oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia.

Viestejä joka tuutista

  Mistä kaikkialta saat päivän aikana tietoa ja viestejä? Miettikää yhdessä, missä viestejä voi kohdata ja millaiset viestit huomataan parhaiten. Jotkut viestit voivat mennä jopa täysin ohitse! Keskustelkaa, millä välineellä viesti suurimmalla todennäköisyydellä huomataan ja mitä hyötyä viesteistä on?

Viikkoreportterit

  Valitkaa luokassa viikoittain vaihtuvat viikkoreportteriparit. Parien tehtävänä on tutkailla ympäristöä ja kiinnittää huomiota johonkin asiaan, johon he toivovat parannusta tai johonkin asiaan, joka on erityisen hyvin heidän ympärillään. Parit keräävät tarvittavat tiedot ja esimerkiksi haastattelut iästä riippuen joko videoiden, kuvaten tai kirjoittaen. Jutut voi myös ladata esimerkiksi koulun blogiin, jolloin vanhemmatkin näkevät ne.

Ydinvoimaa – kyllä vai ei?

  (esim. GE2): Etsikää sanomalehtien arkistoista uutisia ydinvoimaloista. Onko suhtautuminen ydinvoimaan pysynyt samana vuosikymmenet vai onko se muuttunut? Listatkaa uutisten ja tietojenne perusteella ydinvoiman hyvät ja huonot puolet.

Yritykset esille

  Selailkaa lehtiä ja etsikää uutisia ja ilmoituksia eri yrityksistä. Etsikää tietoa, mitä paikalliset yritykset valmistavat tai tarjoavat. Jakakaa ryhmät, jotka valitsevat kukin itseään kiinnostavan yrityksen. Ryhmien tehtävänä on ottaa yrityksen kotisivujen avulla selvää yrityksestä ja mahdollisuuksien mukaan haastatella yrityksen edustajaa omilla kysymyksillä. Ryhmät esittelevät oman yrityksensä luokalle. Kun oppilaat ovat tutustuneet yrityksiin ja niiden […]